Language
RANDOM ORBIT SANDER
CT13395
220-230V~
50/60Hz
CT13394
220-230V~
50/60Hz
CT13327
220-230V~
50/60Hz